PDF-document
ALGEMENE VOORWAARDEN / DIERENPENSIONREGLEMENT

DierenOppas Annelies Kuenen
Hoeninkdijk 1 (postcode 7121 LN) Aalten
Tel. 06-51 705 054

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenpension: De natuurlijke- of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van tijdelijk huisvesten en verzorgen van huisdieren.

Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

Klant: De natuurlijke -of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.

Gastheer: Degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

Verzorging: De door het huisdierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a als nader bepaald in deze voorwaarden.

Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels /of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2. Inschrijving

1. Van iedere reservering van een gastdier wordt door de gastheer een klantenkaart gemaakt. Bij inschrijving ter plekke wordt de klantenkaart door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een exemplaar van de klantenkaart/pensionovereenkomst worden gegeven. Bij schriftelijk contact ontvangt u de algemene voorwaarden per post. De klantenkaart/pensionovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.

2. Een reservering wordt geacht door het dierenpension te zijn geaccepteerd, tenzij het dierenpension binnen tien (10) dagen na ontvangst van het reserveringsformulier aan de eigenaar van het desbetreffende gastdier het tegendeel bericht. Het dierenpension is gerechtigd om, zonder nadere opgave van redenen, een reserveringsaanvraag te weigeren.


Artikel 3. Betaling

1. De op de klantenkaart vermelde prijs per dag geldt per gastdier. Een dagdeel wordt aangemerkt als een gehele dag. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding, huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2. Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt direct na afloop van de pensionovereenkomst a contant (bij het afhalen van het gastdier).

3. Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.

4. Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen.

5. Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan zeven (7) dagen wordt overschreden, zonder dat de eigenaar zulks aan het dierenpension heeft gemeld en/of zonder dat het dierenpension met deze overschrijding heeft ingestemd, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren het dier binnen acht en veertig (48) uur op te (laten) halen. Indien dit niet geschiedt binnen deze termijn heeft de pensionhouder het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

6. De pensionovereenkomst wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan zeven (7) dagen zijn verstreken, zonder dat de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij het dierenpension.


Artikel 4. Gezondheid, ziekte, overlijden

Door uw dier(en) bij ons in pension te geven, geeft u blijk van vertouwen in ons dierenpension. Wij op onze beurt, zullen al het mogelijk doen om het verblijf voor het gastdier zo prettig mogelijk te maken. Vergeet u echter niet dat het pension onmogelijk huis en gezin voor de dieren kan vervangen. Het kan slechts een zo veilig mogelijke opvang voor uw dier zijn tijdens uw afwezigheid.
Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat ondanks alle zorg aan voeding een gastdier magerder wordt, of dat er bijvoorbeeld tijdens het spelen in de speelwei gastdieren zich verwonden / gewond raken.
Wat wij bedoelen te zeggen is dat wij met de meest nodige zorgvuldigheid handelen maar er altijd zekere risico's zijn en wij voelen ons verplicht u daar op te wijzen, maar voor de gevolgen van deze risico's geen aansprakelijkheid aanvaarden.

In ons dierenpension worden uitsluitend en alleen gastdieren toegelaten die voldoen aan de navolgende voorwaarden:

HONDEN

Alle honden dienen geënt te zijn met:

1. De cocktail: d.w.z bescherming tegen hondenziekte, parvo, weil, parainfluenza, etc. (vaccinatie mag niet minder dan twee (2) weken en niet langer dan één (1) jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend).

2. Kennelhoest: d.m.v vaccinatie (termijn zie onder a) of d.m.v neusspray Intrac (niet minder dan vijf (5) dagen en niet langer dan tien (10) maanden voor de eerste verblijfsdag toegediend).


KATTEN

Alleen die katten worden toegelaten die zijn gevaccineerd ter voorkoming van:

a. Kattenziekte (de vaccinatie mag niet minder dan twee (2) weken en niet langer dan twee (2) jaren voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend).

b. Niesziekte (de vaccinatie mag niet minder dan twee (2) weken en niet langer dan één (1) jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend).

Alle entingen (behalve Intrac) dienen, wanneer voor de eerste keer gegeven, na twee (2) tot drie (3) weken te worden herhaald (boosteren). Overleg dit met uw dierenarts.

1. Het dierenpension verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen, bij weigering of wanneer het ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs, worden de dieren geweigerd, zonder tot enige vergoeding hoe ook genaamd gehouden te zijn. Tijdens het verblijf blijft het vaccinatiebewijs/dierenpaspoort in het dierenpension.

2. Ieder aangeboden gastdier dient vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, teken, oormijt, luizen etc.

3. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden gastdier, zoals medicijngebruik, speciale dieetvoorschriften etc. dienen op de klantenkaart te worden vermeld, bij gebreke waarvan het dierenpension van iedere aansprakelijkheid wordt ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijke verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen, dan is de eigenaar gehouden zulks bij het dierenpension te melden. Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

4. Indien een gastdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het dierenpension dient te worden voortgezet, dan dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het dierenpension te verstrekken. Het dierenpension verplicht zich het gastdier een optimale verzorging te geven, echter alle medische kosten, inclusief kosten voor medicijnen, welke gemaakt moeten worden, zulks ter beoordeling van de dierenarts, zijn voor rekening van de eigenaar. Kosten en/of schade - hoe dan ook genaamd - kunnen niet op het dierenpension worden verhaald.

5. Bij de weigering door het dierenpension van opname in het pension wegens ontbreken van geldige vaccinatiebewijs, alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het gastdier, is het dierenpension niet gehouden tot terugbetaling van reeds ontvangen gelden, en wordt het overeengekomen eindbedrag, voor zover als nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

6. Ingeval een gastdier gedurende het verblijf in het pension sterft, zal het dierenpension indien het van het verblijfadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met hem overleggen hoe met het kadaver dient te worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het dierenpension onbereikbaar is, is het dierenpension gerechtigd met het kadaver te handelen naar beste weten.

7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, vallende op de inning van reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar van het dierenpension is verschuldigd komen voor rekening van de eigenaar van het gastdier, zulks met een minimum van Tweehonderd vijftig euro (€.250,00).

Artikel 5. Algemeen / Aansprakelijkheid

Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruikt wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

Het dierenpension zal ernaar streven de klant, ingeval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

1. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirect schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

2. Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximumbedrag van Driehonderd vijftig euro (€.350,00).

3. Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.